Polish Language 

Neon AI Support for the Polish Language

New in Neon AI 22.05

Neon AI Foreign Language Capabilities for Conversational AI in Polish now include:

* speech-to-text
* text-to-speech
* applications supportBlond woman working on equipment. Test rig for real scale sliding bearings preparation in the Gdansk University of Technology Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology (Poland) laboratory. Photographer: Wojciech Litwin XS

Neon AI Platform Support for Polish STT and TTS now includes:

* on device services
* on premises services
* on cloud services
* Docker Containers and Kubernetes Clusters and Deployment 

Available Dialects:

Greater
* Lesser
* Masovian
* Silesian

Available Voices:
* female
* male

Demonstration of a Polish Manufacturing Application

How Neon talks a worker through an assembly task:

Polish Transcript

English Translation

Przed rozpoczęciem tej procedury sprawdź bezpiecznik 24. Czy jest nienaruszony?

Tak. 

Zapoznaj się ze schematem okablowania przed następnym krokiem. Ile przewodów widzisz podłączonych do terminala? 

4. 

Wystarczy ile z nich jest co niebieski.

Dwa niebieskie przewody.

W przypadku tego modelu przewodu upewnij się, że system sondy i połączenia z maszyną działają prawidłowo, a następnie wyłącz go. Do sterowania aparatem używaj rękawic i dwóch rąk. Czy oś nadal się obraca?

Nie. 

Włóż tam uszczelka z dowolnego urządzenia. Jaka jest średnica wewnętrzna pierwszej rury. 

7. 

Usłyszałem 7 OK. A następnie umieścił aluminiową podkładkę jeśli zdawał na siebie sześciopak. Jakie rodzaje uzbrojenia czy posiadasz.

Silikonowe.

 Dobra. Pod ocynkowanym wspornikiem należy stosować tylko 100% szczeliwo silikonowe. Na której krawędzi wentylatora widać ślady zużycia lub pęknięcia?

Prawa lewa góra dół.

OK. Dopasuj wszystkie pięć części płaskimi powierzchniami do góry. Musisz umieścić obudowę pomiędzy 2 stożkami po lewej stronie oprawy. Daj mi znać, kiedy będzie na miejscu.

Gotowy. 

Neon: Before beginning this procedure, check fuse 24. Is it intact?

Worker: Yes

Refer to the wiring diagram before the next step. How many wires do you see connected to the terminal?

4

That’s enough. How many of them are blue?

2 blue wires

For this wire model, make sure that the probe system and connections to the machine are functioning correctly, then turn it off. Use gloves and two hands to control the apparatus. Is the axle still rotating? 

No

“Insert the round gasket into the top device. What is the inside diameter of the first pipe?

7

I heard 7. OK. Then, place the aluminum slide washer on the 7mm hex bolt.  What kinds of sealant do you have?

Silicon

Good. Use only 100% silicone sealant below the zinc-plated bracket. Which edge of the fan shows worn spots or cracks?

Right left top down

OK. Align all five parts of it with flat surfaces upward. You need to fit the housing between the 2 cones on the left of the fixture. Let me know when it is in place.

Ready to go